Бухгалтерія 8 для України - типовий продукт для ведення бухгалтерського та податкового обліку

“Бухгалтерія 8 для України” призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.

Система пропонує максимум можливостей бухгалтерську службу підприємства, а також можливості для аналізу діяльності керівника.

“Бухгалтерія 8 для України” забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

“Бухгалтерія 8 для України” підтримує методологію обліку відповідає вимогам українського законодавства.

До складу “Бухгалтерія 8 для України” включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання” від 30 листопада 1999р. №291 зі змінами і доповненнями. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. Передбачена можливість самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку при необхідності. В рамках настройки облікової політики користувачі можуть самостійно управляти методикою обліку. Наприклад, вказати схему оподаткування, задати спосіб оцінки вартості матеріально виробничих запасів, спосіб оцінки товарів у роздробі, вибрати, чи використовувати при автоматичному формуванні проводок в системі і 8 і 9 класи рахунків або тільки один з цих класів, задати правила ведення виробничого обліку, правила нумерації документів і так далі.

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції – простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

За допомогою “Бухгалтерія 8 для України” можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час “Бухгалтерія 8 для України” надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці).

Ведення декількох юридичних осіб в одній інформаційній базі дозволяє використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів. Крім того керівник може побачити підсумкові суми по всіх організаціях разом, наприклад загальну суму грошових коштів на всіх розрахункових рахунках або загальну суму продажів.

До уваги користувачів “Бухгалтерія 8 для України: Базова версія”. У базовій версії відключена можливість ведення обліку діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі. Ведення обліку діяльності декількох організацій можливо тільки в окремих інформаційних базах.

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П (С) БО 9 “Запаси” і методичним роз’ясненням щодо його застосування. Підтримуються наступні способи оцінки запасів при вибутті:

по середній собівартості
за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб FIFO)
за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі)
за ідентифікованою собівартістю одиниці запасів
Для підтримки способів оцінки FIFO на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Підтримується облік додаткових витрат на придбання запасів, облік транспортно-заготівельних витрат.

Для ведення одиниць вимірювання матеріально-виробничих запасів, до складу рішення включений затверджений класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) ДК 011-96.

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. У другому випадку оцінка ведеться в розрізі складів. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В “Бухгалтерія 8 для України” реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається оприбуткування надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначено одне відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і по матеріально відповідальної особи.

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажу товарів / послуг є можливість виписувати рахунки на оплату, оформляти прибуткові накладні, акти виконаних робіт та податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупців постачальникам.

В “Бухгалтерія 8 для України” підтримується використання декількох типів цін, наприклад: “оптова”, “дрібнооптова”, “роздрібна”, “закупівельна” і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Підтримується облік комісійної торгівлі як товарів, прийнятих на комісію (у комітента), так і товарів переданих для подальшої реалізації (у комісіонера). Підтримується відображення операцій передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки з розрахункового рахунку в касу, придбання і продаж іноземної валюти, операції з виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати.

При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату, при купівлі валюти автоматично розраховується сума збору в пенсійний фонд. На підставі касових документів документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П (С) БО 7 «Основні засоби», П (С) БО 8 «Нематеріальні активи», П (С) БО 9 “Запаси”.

 

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, ремонт, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, а також облік продукції, випущеної стороннім переробником з переданого йому в переробку сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Реалізована можливість розподілу непрямих витрат по номенклатурних групах продукції (послуг). При цьому в якості бази розподілу можуть виступати:

обсяг випущеної в поточному місяці продукції, наданих послуг в кількісному вираженні;
планова собівартість випущеної в поточному місяці продукції, наданих послуг;
сума витрат на оплату праці;
сума відбитих матеріальних витрат;
сума всіх відображених прямих витрат;
сума, відображена за окремими статтями прямих витрат (список статей користувач складає на свій розсуд).

В “Бухгалтерія 8 для України” ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм відповідно до українського законодавства.

автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
  ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ та інші).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

В “Бухгалтерія 8 для України” підтримуються наступні схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних ліц.

Для ведення бухгалтерського і податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків, одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.
У конфігурації відповідно до вимог нової редакції розділу ІІІ ПКУ не ведеться податковий облік активів, доходів і витрат (за винятком необоротних активів).
Використання запасів і капітальних інвестицій в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях, визначається веденням обліку в розрізі податкових призначень ПДВ.
Податковий облік необоротних активів реалізований відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. На рахунках обліку ведеться паралельний облік вартості необоротних активів і паралельне нарахування амортизації за даними бухгалтерського та податкового обліку.
Податкова декларація з податку на прибуток формується за даними бухгалтерського обліку і в разі ведення обліку різниць, об’єкт оподаткування коригується на різниці.

“Бухгалтерія 8 для України” дозволяє реєструвати господарські операції підприємств і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Книгу обліку доходів для підприємців неплатників ПДВ і Книга обліку доходів і витрат для підприємців платників ПДВ заповнюється автоматично даними зареєстрованих господарських операцій.

Також реалізована можливість автозаповнення декларацій платників єдиного податку, як юридичних, так і фізичних осіб.

У прикладному рішенні підтримуються всі визначені законодавством ставки ПДВ. У тому числі ставка 7%. Ведеться облік очікуваного і підтвердженого податкового кредиту та податкових зобов’язань. Визначення бази оподаткування виконується автоматично “на льоту” ( “Простий облік ПДВ”) або при закритті місяця ( “Складний облік ПДВ”).

“Бухгалтерія 8 для України” дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи і формувати реєстр податкових накладних. Підтримується імпорт з системи електронної звітності та зберігання в інформаційній базі податкових документів в форматі xml для забезпечення вимог електронного адміністрування ПДВ.

У конфігурації реалізовані форми податкових документів, що дозволяють вказувати коди і найменування одиниць виміру номенклатури відповідно до українського Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

Облік цільового використання запасів та необоротних активів ведеться на бухгалтерському плані рахунків у розрізі податкових призначень, підтримується можливість зміни податкового призначення оприбуткованих запасів.

Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, оцінка запасів на дату балансу, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші. Для допомоги бухгалтеру в перевірці правильності внесених даних перед побудовою підсумкової звітності в прикладне рішення включено звіт “Технологічний аналіз бухгалтерського обліку” і набір звітів “Довідки-розрахунки”, що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: “Розподіл непрямих витрат”, “Переоцінка валютних коштів” та інші.

“Бухгалтерія 8 для України” надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, головна книга, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку (дозволяє формувати журнал ордер і відомість по рахунку), картка рахунку, аналіз рахунку, картка субконто, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки.

При формуванні стандартних звітів доступна не тільки довільне групування по субконто (аналітичними розрізами плану рахунків), а також за реквізитами субконто, а й за періодами (день, тиждень, декада, місяць і т.д.).

У стандартні бухгалтерські звіти можна вивести додаткову інформацію. Наприклад, про об’єкти основних засобів (інвентарний номер, матеріально-відповідальна особа, місцезнаходження тощо); про нематеріальні активи (спосіб нарахування амортизації з бухгалтерського обліку, строк корисного використання з бухгалтерського та податкового обліку); про контрагентів фізичних осіб, підрозділах організації; про фізичних осіб (контактна інформація, громадянство, паспортні дані, відомості про івалідності).

Крім того для деяких довідників і всіх документів можна додавати довільні реквізити в режимі користувача. Інформація в стандартних звітах може бути згрупована, відібрана або відсортована по цих додаткових реквізитами.

По любому бухгалтерському рахунку можна отримати дані також і у вигляді діаграми. Наприклад, для аналізу залишків невикористаних матеріалів.

В “Бухгалтерію 8 для України” включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням xml).

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності “FREDO”. Сервіс надає можливість безпосередньо з даних інформаційної бази “Бухгалтерія для України”:

 • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом (ЕЦП);
 • відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів СЕО в конфігурації.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс FREDO.

Тісна інтеграція сервісу з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу в програмі.

ГОЛОВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Рішення надає гнучкі можливості з налаштування облікової політики для кожної юридичної особи.

“Монітор бухгалтера” дозволяє оперативно та ц зручній формі отримувати дані про залишки на розрахункових рахунках та в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості. Є можливість аналізу оборотів за розрахунковими рахунками та касі у разрізі статей руху грошових засобів.

Замовити презентацію

Керівнику

“Центр антикризового управління” дозволяє керівнику оперативно і в зручній формі одержувати дані про стан справ на підприємстві для прийняття управлінських рішень.

Замовити презентацію

Замовте презентацію продукту в Вашому офісі або онлайн

Будь ласка залиште свої дані та запитання

Заповніть будь ласка форму для замовлення онлайн демонстрації